Wednesday, November 14, 2012

Teknik Menjawab Penulisan- Bahagian A

Format Bahagian A
1. Dalam bahagian A, calon akan diberikan gambar tunggal atau bersiri yang
    menunjukkan peristiwa,situasi,aktiviti,amalan, jadual, peta atau lain-lain yang
    besesuaian.
2. Calon diminta membina lima (5) ayat sahaja yang berkaitan dengan gambar.
3. Keseluruhan jawapan memperuntukkan 10 markah
4. Masa yang dicadangkan 15 minit.

Sebelum Menjawab
1. Fahami arahan soalan, buat ayat berdasarkan arahan soalan sama ada ;
a) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.
b) Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam
    gambar.
c) Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar.
d) Tuliskan amalan gaya hidup sihat yang terdapat dalam gambar.
2. Bagi arahan soalan yang berkehendakkan aktiviti (1b), ayat hendaklah
    disempurnakan dengan aktiviti yakni kata kerja.
3. Perhatikan dengan teliti gambar yang diberikan.Catatkan maklumat/kata kunci
     yang terdapat dalam gambar.

Semasa Menjawab
1. Pilih maklumat-maklumat yang penting sahaja.
2. Kembangkan maklumat dalam membentuk ayat yang sempurna
    menggunakan kata hubung dan penanda wacana..
3. Ayat yang dibina mestilah tentang apa yang terdapat dalam gambar dan
    tersurat.
4. Calon dilarang menulis pandangan peribadi tentang gambar.
5. Ayat-ayat untuk gambar bersiri hendaklah mengikut nisbah yang sesuai iaitu
    seimbang mengikut nisbah gambar.
6. Ayat perlu dinomborkan 1 hingga 5.
7. Boleh diberikan watak pada gambar.
8. Jangan menulis lebih daripada 5 ayat.

Selepas Menjawab

1. Baiki tulisan yang tidak jelas.
2. Semak Imbuhan/ejaan/tanda baca terutama huruf besar pada permulaan ayat
    dan tanda noktah pada akhir ayat.
3. Semak struktur ayat.
4. Pastikan tiada kesilapan pada bahagian ini untuk memperoleh markah penuh
    (10 markah).
5. Jika siap awal berpindah ke bahagian lain untuk menjimatkan masa.


Pengajaran Kata Nama Khas

Tuesday, November 13, 2012

Dalam ruangan ini, anda boleh membuat rujukan untuk mengetahui apakah kesalahan-kesalahan umum dalam tatabahasa yang ditemui. Mari saksikan video ini.

Sunday, November 11, 2012

Panduan Manjawab Penulisan ~Bahagian A~

Pengenalan
Hanya satu soalan bergambar / ilustrasi dikemukakan. Bagi menjawab soalan ini, dicadangkan langkah-langkah berikut:

Baca dan fahami kehendak atau arahan soalan
- Baca soalan dan fahami arahannya.
- Anda dikehendaki menulis lima ayat lengkap berdasarkan situasi atau keadaan / aktiviti dalam bahan ilustrasi yang diberi.

Memahami / meneliti situasi atau keadaan
- Sama ada bahan ilustrasi itu gambar tunggal atau bersiri, anda perlu melihat dan memastikan perkara / situasi / keadaan yang terdapat dalam gambar / ilustrasi.
- Catat perkara itu berdasarkan yang tersurat / nyata atau dilihat.
- Masa yang dicadangkan untuk memahami situasi gambar ialah 3 minit.

Menulis ayat yang lengkap
- Ayat yang ditulis hendaklah lengkap.
- Satu perkara / keadaan / aktiviti ditulis dalam satu ayat.
- Masa yang dicadangkan untuk menulis ayat ialah 5 minit.

Menyemak
- Semak, sama ada ayat yang ditulis benar-benar berdasarkan perkara/keadaan / aktiviti yang terdapat dalam gambar / ilustrasi.
- Pastikan ayat yang ditulis mengikut struktur, selain ejaan, tanda baca dan pemilihan kata yang betul.
- Masa yang dicadangkan bagi menyemak ialah 2 minit.

Panduan Umum Menjawab Soalan

Teliti Bahan
- Teliti gambar yang terdapat dalam soalan
- Kenal pasti tema / tajuk yang diberi
- Kesan aktiviti / perlakuan yang terdapat dalam soalan
- Tulis aktiviti- aktiviti yang ada pada gambar

Membina Ayat
- Bina lima ayat (nomborkan 1-5).
- Bina ayat-ayat tentang maklumat tersurat.
- Membina ayat-ayat tersirat sebagai pelengkap atau ayat utama.
- Kelima-lima ayat anda berdasarkan kepada maklumat yang ada pada bahan grafik.
- Boleh menamakan watak.
- Susun ayat mengikut keutamaan isi.

Struktur Ayat
- Ayat yang jelas menggambarkan maklumat yang hendak disampaikan.
- Ayat yang dibina hendaklah ayat yang gramatis.
- Membina ayat tunggal atau ayat majmuk.
- Ayat anda berdasarkan kepada maklumat tersurat sahaja.
- Ayat daripada isi tersirat mesti ada pertautan dengan bahan grafik

Menyemak Semula
- Semak dengan membaca semula ayat.
- Tulisan anda hendaklah jelas dan kemas.

Teknik Semasa Menjawab Bahan Grafik
- Kenal pasti kata kerja & kata adjektif dalam gambar.
- Tulis kata kerja & kata adjektif dalam gambar. (Kertas soalan)
- Menulis sebanyak mungkin kata kerja & kata adjektif

Isi Tersurat dan Isi Tersirat
- Perkara-perkara atau aktiviti yang terdapat atau yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar dikenali sebagai maklumat tersurat.
- Idea-idea yang berkaitan atau yang boleh dikaitkan dengan gambar dikenali sebagai maklumat tersirat.

Saturday, November 10, 2012

~Nilai-nilai Murni~


@NILAI-NILAI MURNI YANG PERLU DITERAPKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH@

 1. Baik Hati - sikap mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara ikhlas yang dapat dilihat dengan menilai tindak tanduk seseorang terhadap orang lain.
 2. Berdikari - kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain yang terjelma juga melalui rasa tanggungjawab, berupaya bertindak sendiri, jaya diri dan yakin pada diri sendiri.
 3. Hemah Tinggi - budi pekerti dan tingkah laku yang mulia dan lemah lembut serta budi bahasa yang patut diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lain; terjelma melalui kesopanan, mengakui kesalahan diri, dan ramah mesra.
 4. Hormat-menghormati - menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberikan layanan yang sopan; antara lain terjelma melalui ketaatan terhadap ibu bapa, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan pemimpin; dan terjelma juga melalui hormat kepada raja dan negara, patuh kepada undang-undang dan menghargai maruah diri.
 5. Kasih Sayang - perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan yang lahir daripada hati yang rela terhadap sesuatu; termasuk sayang/cinta akan nyawa, alam sekitar, negara dan keamanan.
 6. Keadilan - perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah; termasuk juga saksama.
 7. Kebebasan - dapat melakukan sesuatu tanpa batasan asalkan kebebasan itu tertakluk pada peraturan dan undang-undang agama, masyarakat dan negara; terjelma melalui kebebasan di sisi undang-undang dan kebebasan dalam sistem demokrasi.
 8. Keberanian - kesanggupan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati; termasuk berani tanpa membuta tuli, berani kerana benar, berani mempertahankan pendirian, dan berani bertanggungjawab.
 9. Kebersihan Fizikal dan Mental - kebersihan diri dan kebersihan persekitaran; terjelma melalui pertuturan, kelakuan, pemikiran dan amalan kerohanian.
 10. Kejujuran - sikap dan perlakuan yang menunjukkan niat baik, amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan; termasuk amanah, bercakap benar, dan ikhlas.
 11. Kerajinan - usaha secara berterusan yang penuh dengan semangat ketekunan dan dedikasi dalam melakukan sesuatu perkara; terjelma melalui kecekalan, daya usaha, dedikasi, gigih dan tekun.
 12. Kerjasama - usaha yang baik dan membina yang dilakukan secara bersama-sama pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat; termasuk persaudaraan, tanggungjawab bersama, gotong-royong, toleransi, kebaikan bersama dan perpaduan.
 13. Kesederhanaan - sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat; secara umum sederhana dalam mempertimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain.
 14. Kesyukuran - perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas atas nikmat dan kesenangan yang diperoleh; termasuk berterima kasih, mengenang budi, dan menghargai seseorang atau sesuatu. Nilai ini lebih berfokus kepada kesyukuran kepada Tuhan.
 15. Patriotisme - semangat cinta akan negara, taat setia kepada raja dan sanggup berkorban demi negara.
 16. Rasional - dapat berfikir dengan berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat melakukan tindakan yang wajar tanpa dipengaruhi oleh perasaan; termasuk mampu membuat pertimbangan, berfikir logik dan bersifat terbuka.

☆Penggunaan Penanda Wacana☆

Penanda Wacana
Contoh
Penggunaannya
Penanda         Tambahan
     -          Selain itu,.. / Tambahan pula,..
     -          Lagipun,.. / Lebih-lebih lagi,..
     -          Sekali lagi,.. / Dalam hal ini juga,..
     -         Bertitik tolak dari situ,..
    -          Perenggan isi
    -          Ayat huraian
Penanda Akibat
     -          Oleh hal yang demikian,.. / Oleh itu,..
     -          Sebagai akibatnya,..
     -          Implikasinya,.. / Kesan daripada itu,..
    -          Ayat huraian
    -          Kesan sesuatu
Penanda Contoh Atau Ilustrasi
     -          Misalnya,.. / Contohnya,.. / 
            umpamanya,..
     -          Khususnya,.. / Tamsilanya,..
     -          Terutamanya,..
     -          Biar kita mengambil contoh,..
     -          Yang dimaksudkan ialah..
     -          Hal ini dapat dilihat melalui..
     -          Ayat contoh
Penanda Keterangan Atau Penjelasan
     -          Dengan kata lain,.. / Ringkasnya,..
     -          Tegasnya,.. / Sebenarnya,..
     -          Hal ini demikian kerana,..
     -          Secara empirikalnya,..
     -          Menurut kajian..
      -          Ayat huraian
       -          Menegaskan 
              sesuatu
Penanda Kesimpulan
     -          Akhirnya,.. / Kesimpulannya,..
     -          Pada keseluruhannya,..
     -          Intihanya,.. / Konklusinya,..
     -          Pendek kata,.. / Sesungguhnya,..
     -          Jelaslah bahawa..
    -          Perenggan 
            penutup
Penanda Masa / Turutan
     -          Pertamanya,.. /  Keduanya,..
     -      Berikutnya,.. /  Kemudian,.. /  Kini,..
     -          Keesokannya,.. / Pada masa itu, ..
     -          Selepas itu,.. / Seterusnya,..
     -          Pada ketika itu,.. / Pada masa ini,..
     -          Selaras dengan itu,.. / Seiring dengan 
             itu,..
     -          Dewasa ini,.. / Marcapada ini,..
     -          Perenggan Isi
     -          Ayat huraian
Penanda Perbandingan / Alternatif
     -          Sebagai  perbandingan,.. / Ironinya,..
     -          Sebaliknya,.. / Berbeza dengan..
-                  Walau bagaimanapun,.. / Namun 
            demikian,..
     -          Sehubungan dengan itu,..
     -          Dalam nada yang berbeza,..
    -          Perenggan Isi
    -          Ayat Huraian
    -          Membandingkan   
            sesuatu
Penanda Umum
     -          Dengan ini,.. / Lazimnya,.. / 
            Kebiasaannya,..  
     -          Ramai berpendapat bahawa..
     -          Pada hemat saya,.. / Pada pandangan 
            saya,..
    -          Ayat Huraian
    -          Ayat Akhir  
           perenggan Isi

Thursday, November 8, 2012

Sejarah Bahasa Malaysia

Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia yang mengikuti piawaian ditetapkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Malaysia lebih daripada 80% kognitif dengan Bahasa Indonesia dan dituturkan asli oleh lebih daripada 10 juta orang. Bahasa Malaysia dituturkan sebagai bahasa kedua oleh 18 juta orang, sebahagian besar daripada etnik minoriti negara Malaysia. Namun begitu, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, menyebut bahawa: "Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu"
Bahasa ini dipanggil dengan pelbagai nama, namun nama yang paling popular ialah "Bahasa Melayu" dan "Bahasa Malaysia". Namun begitu, di Malaysia, kekeliruan telah muncul dalam kalangan rakyat mengenai nama apakah yang patut digunakan untuk bahasa kebangsaan negara itu secara tepat dan muktamad.
Ada pihak yang memikirkan "Pada era kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertamanya memperkenalkan istilah "Bahasa Malaysia" sebagai nama untuk bahasa kebangsaan Malaysia. Istilah ini kemudiannya diguna pakai secara meluas." Sebenarnya istilah Bahasa Malaysia itu tidak disumbangkan oleh YAB Tunku Abdul Rahman, tetapi timbul secara spontan selepas tragedi 13 Mei 1969. Ini terbukti dalam liputan akhbar pada masa tersebut. Pada masa itu wujud semacam persetujuan ramai terhadap istilah Bahasa Malaysia. Namun, Perlembagaan Malaysia tidak berubah.
Pada tahun 1986, istilah "Bahasa Malaysia" ditukar kepada "Bahasa Melayu". Penukaran ini dibuat selaras dengan apa yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu: "Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu".
Namun begitu, Pada 4 Jun 2007, Kabinet Malaysia telah membuat keputusan untuk menukarkan penggunaan "Bahasa Melayu" kepada "Bahasa Malaysia". Kabinet mengarahkan supaya semua kementerian, universiti dan pusat pengajian tinggi supaya memaklumkan jabatan serta agensi berkaitan untuk menggunakan istilah "Bahasa Malaysia" dalam surat-menyurat, notis dan dokumen. Rasionalnya ialah untuk menanam semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Pada 5 November 2007, Menteri Penerangan Malaysia, Datuk Seri Zainuddin Maidin, menegaskan lagi bahawa penggunaan istilah baru "Bahasa Malaysia" adalah muktamad.